Artikel 1 – Toepasselijkheid

Met het plaatsen van een bestelling gaat de klant automatisch akkoord met volgende algemene voorwaarden ;

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Cachicci International B.V en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de klant en Cachicci International B.V

1.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Cachicci International B.V zijn in te zien en op verzoek zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Artikel 2 – Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen op die op www.cachicci.com vermeld staan zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor showroom meetings en/of nabestellingen.

2.2 Cachicci International B.V kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als er redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 – Prijzen

3.1 Alle prijzen van aangeboden diensten en producten van Cachicci International B.V zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3.2 De verzendkosten worden apart vermeld voorafgaand van de bestelling. De kosten zijn afhankelijk van het bedrag en bestemming van de geplaatste order.

Artikel 4 – Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Cachicci International B.V maakt gebruik van afbeeldingen. Deze zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Cachicci International B.V niet.

4.3 Het aanbod bevat zodanige informatie, dat het duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

5.1 De overeenkomst tussen Cachicci International B.V en de klant komt tot stand op het moment van aanvaarding de klant en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Cachicci International B.V bevestigd onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

5.3 Wijzigen van een order kan uiterlijk binnen 24uur na het plaatsen van de order. Wijzigingen dienen via orders@cachicci.com doorgegeven te worden.

5.4 Na goedkeuring van de order kan deze niet meer geannuleerd worden. Indien de klant de order annuleert of niet afneemt zal Cachicci International B.V administratiekosten in rekening brengen.

Artikel 6 – Garantie

6.1 Cachicci International B.V staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de op de website beschreven specificaties.

6.2 Cachicci International B.V garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

6.3 Zodra de klant een bestelling van Cachicci International B.V ontvangt dient zij de producten te onderzoeken op kwantiteit en kwaliteit. Afwijkingen dienen binnen 24uur na ontvangst van de bestelling gemeld te worden.
6.4 Wijzigen van een order kan uiterlijk binnen 24uur na het plaatsen van de order. Wijzigingen dienen via orders@cachicci.com doorgegeven te worden.

6.5 Na goedkeuring van de order kan deze niet meer geannuleerd worden. Indien de klant de order annuleert of niet afneemt zal Cachicci International B.V administratiekosten in rekening brengen.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

7.1 Cachicci International B.V blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig voldaan is.

Artikel 8 – Betaling

8.1 Cachicci International B.V biedt verschillende betalingsmogelijkheden.

8.2 Cachicci International B.V gaat pas over tot levering wanneer de betaling hiervoor volledig is ontvangen bij Cachicci International B.V.

8.3 In geval van bankoverschrijving wordt de bestelling maximaal 5 werkdagen gereserveerd.

Artikel 9 – Klachtenregeling

9.1 Cachicci International B.V beschikt over een klachtenprocedure. Een klacht dient gemeld te worden via support@cachicci.com

9.2 Klachten over geleverde producten moeten binnen 7 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Cachicci International B.V. Na 7 dagen wordt de klacht niet meer in behandeling genomen.

Artikel 10 – Ruilen /Retourneren

10.1 Daar Cachicci International B.V uit voorraad levert behoort ruilen en retourneren niet tot de mogelijkheden.

Artikel 11 – Auteursrecht / Copyright

11.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website van Cachicci International B.V waaronder de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, liggen bij Cachicci International B.V

Artikel 12 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

12.1 Aanvullende, dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen, mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 13 – TOEPASSELIJK RECHT en bevoegde rechter

13.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Cachicci International B.V aangepast worden. Cachicci International B.V adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

[vc_wp_custommenu title=”CACHICCI” nav_menu=”66″]
[vc_wp_custommenu title=”SUPPORT” nav_menu=”59″]

STAY UPDATED

[vc_wp_text]

© COPYRIGHT 2017 CACHICCI INTERNATIONAL BV

[/vc_wp_text]